INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-03 Šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas vasario 3-iąją, pakvietė susirinkusius maldininkus priimti šv. Blažiejaus palaiminimą.

Prie gerklės buvo pridedamos dvi sukryžiuotos žvakės, ir klebonas meldėsi, kad šv. Blažiejus saugotų mus nuo gerklės ligų.

plačiau
 
2024-02-03 Nekalčiausios Marijos Širdies maldos grupelė.

Maldoje vienijantis su Švč. Mergele Marija, su ja ir supanašėjama. Taip tobuliau mokomės priimti Kristų per Jo Žodį ir Jo Kūną per Švenčiausiąjį Sakramentą. Tai svarbiausia krikščioniui, nes tik Kristaus žodžiai ir Jo Kūnas teikia amžinąjį gyvenimą. Užuot pasitenkinę savo silpnumu kasdienybėje, turime aiškų tikslą – priimti Kristų taip, kaip jį priėmė Marija, tobulai. Kuo arčiau jos, tuo arčiau Kristaus. Tad parapijos klebono širdį tikrai džiugina nuoširdžiai besimeldžiančios moterys susibūrusios į Nekalčiausios Marijos Širdies maldos grupelę.

plačiau
 
2024-02-02 Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje Vasario 2 d. buvo švenčiamas Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Parapijos klebonas informavo, kad šią dieną Bažnyčia švenčia ir Pašvęstojo gyvenimo dieną.

Keturiasdešimties dienų vaikelį Jėzų Marija ir Juozapas atnešė į šventyklą paaukoti Dievui. Senelis Simeonas sveikno Jį kaip pasaulio šviesą (Lk 2, 25–32).

Šią dieną buvo šventinamos žvakės, vadinamos „grabnyčiomis“, ir einama procesija. Procesijoje bažnyčios choras Magnificat vadovaujamas Reginos Ališauskaitės giedojo giesmę ,,Puoškis iškilmei, šventove".

plačiau
 
2024-02-02 Marijos legionas

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas  žvelgia į Marijos legiono veiklą plačiai. Jis sako, kad Marijos legiono tvarka grindžiama Romos imperijos legionų principu: paklusnumas, ištikimybė ir gebėjimas įveikti sunkumus. Tad legionieriaus kelias nėra lengvas, tačiau patrauklus. Mat šiame kelyje kovojama ne kardu ar kitomis žemiškomis priemonėmis, o meile, nuolankumu, dorybe, malda. Ryžtinga kova turi prasidėti kiekvieno širdyje: kovoti su savimi, savo puikybe, savimyla, kad gyventi su kitu ir dėl kito.

 

plačiau
 
2024-01-28 Atsinaujinimo dienoje

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas puikiai žino, kokias pareigas tinkama patikėti kitiems parapijos bendruomenės nariams. Pasauliečiai taip pat yra Bažnyčios dalis, atsakingi už savo vietinę bendruomenę – parapiją. Klebonas ypatingai rūpinasi, kad ir pasauliečiai būtų įtraukti į parapijos gyvenimą ne tik kaip renginių ar šv. Mišių dalyviai, bet ir kaip tos parapijos šeimininkai. 

plačiau
 
2024-01-21 Dievo Žodžio sekmadienis

Sausio 21-ąją, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo minimas popiežiaus Pranciškaus įvestas Dievo žodžio sekmadienis. 

Klebonas Artūras Stanevičius nuoširdžiai pakvietė parapijiečius atsiliepti į Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus ir Misijų mokyklos komandų pakvietimą perskaityti visą Šventąjį Raštą per metus.

plačiau
 
2024-01- 20 Klebonas pašventino atnaujintą Gerojo Ganyto klasę

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius pašentino atnaujintą Gerojo Ganytojo katechezės klasę.

plačiau
 
2024-01-05 Katechetės dalyvavo tęstinių kursų sesijoje Trinapolyje

Sausio 5-ąją, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius, kaip ir kiekvieną penktadienį su parapijiečiais ėjo Kryžiaus kelią,  taip pat malda palydėjo į tęstinį seminarą išvykusias katechetes.

plačiau
 
2023-12-24 Klebonas pašventino Ukmergės miesto prakartėlę

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius džiaugiasi šalia bažnyčios stovinčia miesto prakartėle. Klebono pašventinta prakartėlė yra brangus ženklas visai krikščionių tautai, visada keliantis nuostabą ir susižavėjimą. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį reiškia paprastai ir džiaugsmingai skelbti Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinį.

plačiau
 
2023-12-24 Kalėdų nakties Šv. Mišios

Tarsi ką tik gimusio Kūdikėlio ramybe apgaubtas Ukmergėje gruodžio 24-osios vakaras, - kad ir kokia audra šėltų pasaulio ar Bažnyčios jūroje. Vienintelis ir negęstantis mūsų švyturys – Dievo meilė, parapijos klebono Artūro Stanevičiaus žvilgsniu apglėbusi susirinkusius maldininkus į Kalėdų nakties Šventąsias Mišias Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   sekantis  >>