Visuotinės maldos spausdinti

 

ŠV. KAZIMIERO IŠKILMĖ

 

Kovo 4 d.

 

Kun.: Šventojo Kazimiero užtariami kreipkimės, brangieji, į mūsų Tėvą, kad pripildytų Bažnyčią ir pasaulį tiesos bei šviesos iš aukštybių.

 

VIEŠPATIE, IŠKLAUSYK TAVIMI PASITIKINČIUS!

 

Šventasis Kazimieras melsdavosi prie užrakintų šventovių durų. Jo užtariami mel̃skime, kad Bažnyčia būtų atviri  ir svetìngi namai kiekvienam žmogui.

 

Šventasis Kazimieras buvo numatytas tapti valstybės vadovu. Jo užtariami melskime, kad tiesa ir šviesa lydėtų Lietuvos valstybę, jos piliečius ir vadovus.

 

Šventasis Kazimieras mirė vos dvidešimt penkerių. Jo užtariami melskime, kad mūsų jaunimas nebijotų pasirinkti tai, kas nepopuliaru, neapsimoka ar nelengva.

 

Šventasis Kazimieras parodė nežinotą brastą per Dauguvos upę. Jo užtariami melskime Ukrainai taikos, o visam pasauliui solidarumo kovojant su, Žygìmanto Augusto žodžiais tariant, „visų tautų laisvės priešu“.

 

Šventasis Kazimieras atmetė gėdingus gydymo būdus. Jo užtariami melskime ugdytojams, gydytojams bei politikams pagarbos kiekvieno žmogaus orumui.

 

Šventasis Kazimieras dosniai rėmė vargšus, bažnyčias ir vienuolynus. Jo užtariami melskime sau patiems ir vieni kitiems plačios širdies vargo ir kilnių reikalų akivaizdoje.

 

Kun.: Dieve, Tėve šventasis, padovanojęs Lietuvai ir Bažnyčiai šventąjį Kazimierą, jo užtarimu išklausyk Krikšto vandeniu numazgotų ir Šventosios Dvasios pašventintų savo vaikų maldas. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.