Visuotinės maldos spausdinti

 

10-asis Eilinis sekmadienis


Kun.: Brangūs broliai ir seserys, melskime Dievą Tėvą duoti jėgų vykdyti Jo valią, kaip Kristus įvykdė.


IŠKLAUSYK SAVIŠKIŲ, VIEŠPATIE!


Melskime, kad Bažnyčia be baimės skelbtų nepraskiestą Evangelijos tiesą ir sukviestų į víeną šeimą visus pasaulio žmones.


Melskime, kad egzorcistų tarnystė skelbtų Kristaus pergalę prieš šėtono karalystę ir vaduotų krikščionis iš jo valdžios.


Melskime, kad pašaukimo krizes išgyvenantieji sugebėtų išsaugoti pirmosios meilės džiaugsmą.


Melskime, kad kariaujantieji kraštai sulauktų vaisingos, teisingos ir ilgalaikės taikos.


Melskime, kad krikščioniškoji viltis nušviestų visus išgyvenančius ligas, šmeižtą, prievartą, priklausomybes.


Kun.: Melskime, kad socialiniai tinklai skatintų solidarumą ir pagarbą žmonių kitoniškumui, Išklausyki, Tėve, savo šeimynos maldų ir tikė́jimo ginklais padė́k nugalė́ti šėtono žabangus, kad kasdienybės kovose šviestų pergalė Kristaus,  kuris gyvena ir viešpatáuja per amžių amžius.
Ãmen.