INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-09 Maldos diena

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas labai nuoširdžiai kviečia maldininkus ,- mažus, jaunus ir visus, kurie Viešpaties apdovanoti klausa ir gražiu balsu, savo talentus paskirti Viešpaties šlovinimui ir įsijungti į bažnyčios chorą ,,Magnificat".

plačiau
 
2024-02-05 Šv. Agotos diena

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas vasario 5 d. Šv. Mišiose meldėsi už visą parapiją, prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Buvo šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.

plačiau
 
2024-02-04 5 Eilinis sekmadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebono asmenyje tobulai atpažįstama Jėzaus meilė – tai tarnavimas žmonėms. Kas myli, tarnauja, veltui, nepaliaudamas, visiems, neišskirdamas nė vieno…

Žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tampa savimi tik tada, kai atsiduria Dievo akivaizdoje, kai mato Jį tarnaujantį ir pasiaukojantį iš meilės mums, kai supranta, kad irgi yra pašauktas meilei ir tarnystei. 

plačiau
 
2024-02-03 Šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas vasario 3-iąją, pakvietė susirinkusius maldininkus priimti šv. Blažiejaus palaiminimą.

Prie gerklės buvo pridedamos dvi sukryžiuotos žvakės, ir klebonas meldėsi, kad šv. Blažiejus saugotų mus nuo gerklės ligų.

plačiau
 
2024-02-03 Nekalčiausios Marijos Širdies maldos grupelė.

Maldoje vienijantis su Švč. Mergele Marija, su ja ir supanašėjama. Taip tobuliau mokomės priimti Kristų per Jo Žodį ir Jo Kūną per Švenčiausiąjį Sakramentą. Tai svarbiausia krikščioniui, nes tik Kristaus žodžiai ir Jo Kūnas teikia amžinąjį gyvenimą. Užuot pasitenkinę savo silpnumu kasdienybėje, turime aiškų tikslą – priimti Kristų taip, kaip jį priėmė Marija, tobulai. Kuo arčiau jos, tuo arčiau Kristaus. Tad parapijos klebono širdį tikrai džiugina nuoširdžiai besimeldžiančios moterys susibūrusios į Nekalčiausios Marijos Širdies maldos grupelę.

plačiau
 
2024-02-02 Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje Vasario 2 d. buvo švenčiamas Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Parapijos klebonas informavo, kad šią dieną Bažnyčia švenčia ir Pašvęstojo gyvenimo dieną.

Keturiasdešimties dienų vaikelį Jėzų Marija ir Juozapas atnešė į šventyklą paaukoti Dievui. Senelis Simeonas sveikno Jį kaip pasaulio šviesą (Lk 2, 25–32).

Šią dieną buvo šventinamos žvakės, vadinamos „grabnyčiomis“, ir einama procesija. Procesijoje bažnyčios choras Magnificat vadovaujamas Reginos Ališauskaitės giedojo giesmę ,,Puoškis iškilmei, šventove".

plačiau
 
2024-02-02 Marijos legionas

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas  žvelgia į Marijos legiono veiklą plačiai. Jis sako, kad Marijos legiono tvarka grindžiama Romos imperijos legionų principu: paklusnumas, ištikimybė ir gebėjimas įveikti sunkumus. Tad legionieriaus kelias nėra lengvas, tačiau patrauklus. Mat šiame kelyje kovojama ne kardu ar kitomis žemiškomis priemonėmis, o meile, nuolankumu, dorybe, malda. Ryžtinga kova turi prasidėti kiekvieno širdyje: kovoti su savimi, savo puikybe, savimyla, kad gyventi su kitu ir dėl kito.

 

plačiau
 
2024-01-28 Atsinaujinimo dienoje

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas puikiai žino, kokias pareigas tinkama patikėti kitiems parapijos bendruomenės nariams. Pasauliečiai taip pat yra Bažnyčios dalis, atsakingi už savo vietinę bendruomenę – parapiją. Klebonas ypatingai rūpinasi, kad ir pasauliečiai būtų įtraukti į parapijos gyvenimą ne tik kaip renginių ar šv. Mišių dalyviai, bet ir kaip tos parapijos šeimininkai. 

plačiau
 
2024-01-21 Dievo Žodžio sekmadienis

Sausio 21-ąją, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo minimas popiežiaus Pranciškaus įvestas Dievo žodžio sekmadienis. 

Klebonas Artūras Stanevičius nuoširdžiai pakvietė parapijiečius atsiliepti į Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus ir Misijų mokyklos komandų pakvietimą perskaityti visą Šventąjį Raštą per metus.

plačiau
 
2024-01- 20 Klebonas pašventino atnaujintą Gerojo Ganyto klasę

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius pašentino atnaujintą Gerojo Ganytojo katechezės klasę.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   sekantis  >>