INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-05-19 Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė (Sekminės) ir Pirmosios Komunijos Šventė

 

 

,,Tepatinka jam mano malda,

nes aš džiūgauju VIEŠPATYJE.”

(Ps 104.34)

 

 

 

 

Sekminių dieną Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas į bažnyčią atsivedė penkis Šventosiose Mišiose Pirmąją Komuniją priimsiančius vaikus.

Jei gerai pamąstytume apie savo nugyventas dienas, suprastume, kad ir į šias Sekmines atėjome todėl, kad begalę kartų mūsų gyvenimas buvo Viešpaties palaikomas ir palydimas. Dvasia veikia mumyse, kad galiausiai suprastume, jog esame gyvi todėl, kad daug kartų susidūrėme su Dvasios dovana. Atleidimo dovana…

Atleidimas nereiškia galios nuspręsti, kas yra vertas atleidimo, o kas ne. Atleidimas ateina iš suvokimo, kad mes esame gyvi, nes mums buvo tūkstančius kartų atleista, tūkstančius kartų padėta pakilti. Visa tai mes ir esame siunčiami liudyti, dovanodami savo laiką ir savo energiją visiems stokojantiems, kad ir kiti galėtų suprasti tą Dievo Dovaną, kad ir jų širdys atsivertų Dvasios veikimui. Juk tik patyrus atleidimą, įmanoma suvokti, kas iš tiesų yra Dievo Dvasia.

Šventoji Dvasia yra pagrindinė veikėja mūsų gyvenime. Tai ji mus skatina eiti pirmyn; tai ji padeda mums keliauti per gyvenimą; ji gali perkeisti žmogaus širdį, gali pakeisti jo gyvenimą.

Apaštalai, kurie buvo išsigandę, gavę Šventosios  Dvasios dovaną pradėjo drąsiai skelbti Evangeliją. Šventoji Dvasia duoda mums drąsos krikščioniškai gyventi. Labai dažnai mes sutinkame krikščionių, kurie yra tarsi drungnas vanduo, nei karšti, nei šalti. Bet iš kurgi mums imti drąsos? Melskime Šventąją Dvasią! Pasitikėkime Šventąja Dvasia.

Iškilmės visuotinėje maldoje buvo meldžiama, kad Viešpats išlaikytų tyras širdis tų, į kurias šiandien pirmą kartą įžengia. Buvo prašoma palaiminti tėvus, kurių vaikams leidžia šiandien save priimti Šventojoje Komunijoje. Taip pat meldžiama atmokėti dangaus gėrybėmis tiems, kurie rengia vaikus Pirmajai Komunijai.

Klebono nuoširdžiausios padėkos liejasi ir gyvajai bendruomenei, lydėjusiai vaikučius visus šiuos metus. Ypač krikščionišku gyvenimu Evangeliją liudijusiems ir arčiausiai jų buvusiems zakristijonui Šarūnui Prušinskui, choro vadovei Reginai Ališauskaitei, Carito vadovei Zitai Prilepinai ir kt.

Po šventės parapijos klebonas tėvelių nuoširdžiai paprašė palaiminti savo vaikučius ir įteikė Pirmosios Komunijos pažymėjimus.

 

„Tegul Šventoji Dvasia, Sekminių Dva­sia, padės mums nuskaidrinti neaiškumus, sušildyti abejingumą, nušviesti tamsą, o pasaulio akivaizdoje būti ištikimais ir kilnadvasiais Kristaus meilės liudytojais, nes niekas negali gyventi be meilės”. Amen.

 

Popiežius Jonas Paulius II

 

 

 

Nuotraukos Egidijaus Tatarūno

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija