INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-05-17 Kraštotyros muziejaus 80-asis gimtadienis

,,Jie vien tik ginčijosi ir jam prikaišiojo

dėl kai kurių savo tikėjimo klausimų

ir dėl kažkokio mirusio Jėzaus,

kurį Paulius tvirtino esant gyvą."

(Apd 25.19) 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas nuoširdžiai pasveikino Ukmergės kraštotyros muziejaus Direktorę Violeta Reipaitę ir visus darbuotojus susirinkusius padėkoti Dievui ir prašyti malonių ateičiai.

Klebonas kvietė  visus susirinkusius į Šv. Mišias melstis ir  prašyyi Dievą laiminti kilnų muziejaus darbuotojų darbą. Kvietė melstis už visus darbuotojus, jų šeimas ir artimuosius. Prašyti Dievo palaimos buvusiems darbuotojams. 

Visus laimindamas maloningasis Dievas teišpildo visus čia susirinkusių širdžių troškimus ir teapdovanoja savo ramybe, gyvenimo džiaugsmu ir meile.

Maldoje klebonas kvietė prisiminti ir mirusius darbuotojus, prašyti jiems dangaus laimės, bei tikėti, kad palydėti mūsų maldų iš dangaus, drauge su visais šventaisiais jie mums siunčia užtarimą.

 

 

VISUOTINĖ MALDA

 

Prieš grįždamas į dangų Viešpats pažadėjo mūsų vienų nepalikti, o atsiųsti guodėją ir globėją Šventąją Dvasią. Šiandien laukdami Šventosios Dvasios dovanų išsiliejimo meldžiame Jos malonės dovanų Ukmergės Kraštotyros muziejui ir jo darbuotojams švenčiantiems 80-tąjį gimtadienį.

 

IŠKLAUSYK SAVO IŠRINKTŲJŲ, VIEŠPATIE!

 

Melskimės už visoje žemėje pasklidusius visų kalbų žmones; tesuvienija juos Šventoji Dvasia vienoje Bažnyčioje, kad jie skelbtų nuostabius Dievo darbus.

 

Melskime už mūsų šventąjį tėvą popiežių Pranciškų, už ganytojus ir už visus tikinčiuosius; tegu įvairiems Kristaus kūno nariams viena Dvasia išlieja savo malonės dovanas.

 

Melskime už pasaulio tautas ir jų vadovus: tesunaikina Šventosios Dvasios ugnis tai, kas kliudo teisingumui ir taikai.

 

Melskime ištvermės, kantrybės ir pasiryžimo Ukmergės kraštotyros muziejaus darbuotojams puoselėti, saugoti ir perteikti kitiems krašto istoriją.

 

Melskime sveikatos ir išminties Ukmergės miesto vadovams, tarybos nariams vertinti ir remti muziejininkų indėlį į miesto kultūros vystymą.

 

Melskime mūsų miesto gyventojams ryžto ir noro vis labiau pažinti savo šalies ir krašto istoriją.

 

Melskime Dangaus džiaugsmo mirusiems muziejaus darbuotojams.

 

Kun.: Viešpatie Jėzau Kristau, išaukštintasis mirties ir nuodėmės Nugalėtojau, pažadėjęs būti su mumis per visas dienas, leisk mums nuolat patirti Tavo artumo atgaivą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija