INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-03-11 Šv. Mišios už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus

 

,,Giedokite šlovės giesmes VIEŠPAČIUI,

jūs – jo ištikimieji,

prisiminkite, koks jis šventas,

ir jam dėkokite!"

(Ps 30.5)

 

 

 

 

 

Kovo 11-ąją, minint atkurtos Lietuvos trisdešimt kerverius metus, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje, parapijos klebonas aukojo Šv. Mišias už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.

Šventųjų Mišių pradžioje, klebonas kvietė pasimelsti už bususius ir esamus valstybės vadovus. O nulenkus galvas prieš didvyrišką Ukrainos tautą kvietė karštai melsti taikos ir ramybės Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui. Klebonas kvietė melstis už žuvusius ir dėkoti Dievui, dėkoti vieni kitiems, kad gynėme ir giname laisvę, ir gyvename laisvoje Lietuvoje.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kalbėjo apie šios dienos Evangeliją, kuri  kalba apie Jėzaus stebuklą, išgydymą. Per apaštalų liudijimus po Prisikėlimo mes patys įtikėjome. Mes galime pasitikėti, nes ne tik girdėjome, bet ir matėme Jo stebuklą. Dievas kviečia iš mūsų į tikėjimo ir pasitikėjimo santykį,- tikėti Jo žodžiais ir juos vykdyti savo gyvenime. Kaip Kafarnaumo gyventojai, taip ir mes labai dažnai norime tik ženklų, tik stebuklų, bet delsiame klausyti Jo žodžių ir dar labiau delsiame juos vykdyti. Dievas padeda mums atrasti kelią, kai suklystame. Deja, dažnai tai atsitinka einant tuo pačiu kančios keliu, kurį Jėzus nuėjo nešdamas savo kryžių.

Mūsų laisvės kelyje buvo daug tų, kurie tamsoje tikėjo Dievo vedimu. Kančioje ir tamsoje neprarado vilties, nes jie tikėjo Dievo pažadais. Kryžius, rožinis ir maldaknygė lydėjo nemažą dalį mūsų partizanų ir tremtinių. Laisvės dovana duota mus vesti giliau į tikėjimą ir pasitikėjimo santykį. 

Kovo 11-oji mums parodė, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Jis ir dabar laukia mūsų atsako. Tikėjimo ir pasitikėjimo. Ėjimo Jo nurodytu laisvės keliu. 

Gavėnios kelias Velykų link kviečia ir mus visus atnaujinti savo tikėjimą, kad kiekvienas iš mūsų eitume kartu teisingu keliu, tikrosios laisvės keliu.

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas susirinkusiusius maldininkus pakvietė kartu su bažnyčios choru vadovaujamu Reginos Ališauiskaitės sugiedoti Lietuvos himną.

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija