INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-03 Nekalčiausios Marijos Širdies maldos grupelė.

,,Iš tikrųjų suteikiu tau išmintingą ir įžvalgią širdį."

(1Kor 3.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

Maldoje vienijantis su Švč. Mergele Marija, su ja ir supanašėjama. Taip tobuliau mokomės priimti Kristų per Jo Žodį ir Jo Kūną per Švenčiausiąjį Sakramentą. Tai svarbiausia krikščioniui, nes tik Kristaus žodžiai ir Jo Kūnas teikia amžinąjį gyvenimą. Užuot pasitenkinę savo silpnumu kasdienybėje, turime aiškų tikslą – priimti Kristų taip, kaip jį priėmė Marija, tobulai. Kuo arčiau jos, tuo arčiau Kristaus. Tad Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebono širdį tikrai džiugina nuoširdžiai besimeldžiančios moterys, susibūrusios į Nekalčiausios Marijos Širdies maldos grupelę.


,, Švč. Trejybės bažnyčioje pirmais mėn šeštadieniais (8-10 val, parapijos namuose) meldžiamės 7-9 moterų grupė jau 15 metų. Ateik ir tu, lauksim.
Meldžiamės kviesdamos Šv. Dvasią, išklausome Medjugorjės Marijos pranešimus ir kalbame keturias šv. Rožinio dalis. Visada meldžiamės Popiežiaus Pranciškaus nurodytomis mėnesio intencijomis, Kauno arkivyskupijos, dekanato, parapijų, o taip pat Gyvojo Rožinio intencijomis. Meldžiamės už kunigus, pašvęstuosius, o ypač už mūsų dekanato dvasininkus. Už taiką pasaulyje, Ukrainoje, Šventojoje Žemėje. Dėkojame Dievui už suteiktas malones, už nepaliaujamą Šv. Mergelės Marijos globą ir užtarimą.
Peržvelgiame visą Bažnyčios pulsą ir atsišaukiame į visas mėnesio aktualijas ir iššūkius.
Daug širdies įdedame į maldą, skirtą žmonėms iš artimos aplinkos, esantiems bėdoje, prašydamos mėnesio šventųjų ir palaimintųjų užtarimo.
Trečiają Rožinio dalį- Kančios slėpinius skiriame už mūsų mirusiuosius. Ir taip pat už vienišus, apleistus senelius, slaugos skyrių ligonius. Už nepagydomai sergančius ir priartėjusius prie Amžinybės slenksčio.
,,Prisilietimas prie pagyvenusio žmogaus teikia tokią pat viltį, kaip ir prisilietimas prie Kūdikio, nes gyvenimo pradžia ir pabaiga visada yra slėpinys, kurį reikia gerbti, lydėti, rūpintis juo ir jį mylėti",- primena Popiežius Pranciškus.
Visų Rožinio dalių metu mes visos esame atviros pasidalinti savomis intencijomis ir su pasitikėjimu jas sudedame į Motinos Marijos Rankas.
Truputis istorijos.
1917 m.liepos 13 d. Fatimoje šv. Marija sakė:
,,Pasiaukokite už nusidėjėlius ir dažnai kartokite:
,,Jėzau, tai darome iš meilės Tau už nusidėjėlių atsivertimą ir atgailaudami už nuodėmes, kurios užgauna Nekalčiausiąją Marijos Širdį."
Šv. Marija trokšta pasiaukojimo Jos Nekalčiausiajai Širdžiai ir atgailos Komunijos pirmais mėnesio šeštadieniais(1925.12.10)
Mergelės Marijos prašymu skiriami penki atgailos šeštadieniai, nes yra penkios įžeidimų ir šventvagysčių rūšys prieš Nekalčiaudiąją Marijos Širdį:
1. Šventvagiškos kalbos prieš Nekaltąjį Prasidėjimą.
2. Prieš Jos Nekaltybę.
3. Priš Jos Dieviškąją Motinystę, kartu atsisakant pripažinti Ją žmonių Motina.
4. Viešas siekimas žmonių širdyse įdiegti abejingumą, panieką ar net neapykantą Nekalčiausiąjai Motinai.
5. Per nepagarbą šventiesiems Marijos paveikslams- tiesioginis Jos įžeidimas.
Kai kurie iš mūsų stengiamės atsiliepti į Mergelės Marijos prašymus dėl pirmų mėnesio šeštadienių, skirtų Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Prisijunk ir tu. "


Grupelės vadovė Dalia Bešėnienė

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija