INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-18 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

,,Jis veda kukliuosius teisingu taku

ir moko juos savo kelio."

(Ps.25.9)

 

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas pirmąjį Gavėnios sekmadienį pakvietė maldininkus įžengti į ,,dykumą",- į savo vidinį pasaulį, įsiklausyti į širdį, prisiliesti prie tiesos.

Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Evangelija pagal Morkų mums glaustai aprašo Jėzaus viešosios veiklos pradžią. Pats Jėzus meldžiasi ir pasninkauja. Dykumoje mums svarbu atsirinkti svarbiausius dalykus reikalingus išgyvenimui. Išbuvę Gavėnios dykumoje, mes išsigryninę savo vertybes su naujomis jėgomis grįšim į veiklos pasaulį.

Pagal sekmadienio Evangeliją, angelai yra Dievo pasiuntiniai, padedantys mums, darantys mums gera, jie tarnauja. Kita vertus, angeliškos dvasios primena Šventosios Dvasios žadinamas geras mintis ir jausmus.  Gerieji dieviškieji įkvėpimai mums grąžina harmoningą vienybę: nuramina širdį, leidžia pajusti „Dangaus skonį“. Taip į sielą sugrįžta tvarka ir ramybė, kuri yra aukščiau palankių ar nepalankių gyvenimo aplinkybių. Tačiau, kad suvoktume Dievo įkvėptas mintis ir jausmus, reikia nuščiūti. Klebonas ypatingai kvietė visus panirti į maldą. Reikia mums patiems norėti leisti Dievo balsui prabilti į širdį ir saugoti ją geriems dalykams.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas nuoširdžiai džiaugiasi savo parapijiečiais, kurie sugeba kuriam laikui pasitraukti į „dykumą“ – skiria laiko tylai, maldai, adoracijai, Dievo žodžio klausymuisi.

Atgaila yra ne vien jausmas, bet ir veiksmas, kuris turi būti atliekamas su teisinga intencija. 

Jėzus ypatingai kritikuoja tuštybę.Viešpats kalba apie veidmainystę, nes tikrasis išmaldos davimo siekis tokiais atvejais yra ne gailestis ir pagalba artimui, o savęs pašlovinimas. 

Viešpats kviečia melstis paprastai, net „slapta“, savo kambarėlyje.

 

https://www.caritas.lt/news/carito-gavenios-kalendorius-per-dykuma-i-laisve-2024-m

 

Jėzus kritikavo ir tuos, kurie perkreipia veidus, nes tikisi žmonių, o ne viską matančio Dievo pripažinimo. Atgailos tikslas, pasak klebono, yra padėti žmogui atgaivinti asmeninį ryšį su Dievu. Ir jei taip įvyksta, jei atgaila gera, to ženklas yra ne perkreiptas veidas, o didelis ir tikras džiaugsmas, sugrįžimo į malonės būseną pojūtis. Pasninkas – susilaikymas nuo maisto ar kitų dalykų – nereiškia, kad jie yra žalingi ar neteisingi. Tai būdas žadinti mūsų budrumą, išlaikyti atviras širdis Dievo artumui ir jo paraginimams.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas linkėjo, kad mūsų atgaila ir pasirengimas Velykoms būna paženklinti artimo ir asmeninio santykio su Dievu stiprinimu. Tegul iš to gimstantis slėpiningas džiaugsmas tampa mūsų bendravimo ir konkrečių meilės darbų šaltiniu, kad galėtume iš tiesų pasirengti Kristaus Prisikėlimo džiaugsmui. 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija